top of page
  • Writer's pictureLDA

ขนาดมาตรฐานของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท

ขนาดมาตรฐานของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท คือ มีความกว้าง 1,220 มิลลิเมตร หรือ 1.22 เมตร และมีความยาวมาตรฐาน คือ 2,440 มิลลิเมตร หรือ 2.44 เมตร ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับขนาดมาตรฐานของแผ่นไม้อัด

อย่างไรก็ตามมีผู้ผลิตบางราย ได้มีการผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่มีขนาดพิเศษ เช่น มีความยาว 3 เมตร มีความยาว 5 เมตร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผู้ผลิตบางราย รับผลิตตามขนาดที่ต้องการอีกด้วยความหนามาตรฐานของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท คือ 3 และ 4 และ 5 และ 6 มิลลิเมตร

และมีความหนาของผิวด้านนอก( Skin Layer )ที่เป็นอลูมิเนียมที่ 0.20 หรือ 0.3 หรือ 0.4 หรือ 0.5 มิลลิเมตร

โดยที่แผ่นที่มีความหนาของผิว( Skin Layer )ที่เป็นอลูมิเนียมเพียง 0.20 มิลลิเมตร ควรนำไปใช้เฉพาะในงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้างชั่วคราวเท่านั้นรูปแบบการแบ่งตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดมาตรฐาน เพื่อการใช้งานโดยให้ไม่มีเศษแผ่นเหลือทิ้งภาพงานก่อสร้างอลูมิเนียมแคลดดิ้งโดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โครงการก่อสร้างโชว์รูมรถยนต์เบนซ์ บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก โดย บริษัท แอลดีเอ อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด www.ldainter.com

#ผนัง #เทคนิคช่าง #อลูมิเนียมคอมโพสิท


Comments


bottom of page