top of page
  • Writer's pictureLDA

การป้องกันฟ้าผ่า

เมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนองมักเกิดฟ้าร้องและฟ้าฝ่า ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากฟ้าผ่าขึ้นได้ ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำบางประการในการป้องกันฟ้าผ่า


การป้องกันฟ้าผ่า
การป้องกันฟ้าผ่า

การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับตัวคน • ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้ง ถ้าอยู่ ให้หาที่หลบ เช่น ในอาคาร , รถยนต์ , หลุมบ่อ หรือใต้ต้นไม้ ซึ่งสำหรับกรณีหลบใต้ต้นไม้ ต้องนั่งยองๆและหลบห่างจากตัวต้นไม้ 2 ถึง 3 เมตร • ไม่ควรหลบในอาคารเล็กๆที่อยู่โดดเดี่ยวกลางที่โล่ง เช่น กระท่อมกลางนา หรือ ศาลาเล็กๆกลางทุ่ง • ไม่ควรที่จะยังคงเล่นกีฬาอยู่กลางแจ้ง เช่น เตะฟุตบอล ตีกอล์ฟ เล่นรักบี้ ตกปลา ฯลฯ • ตัวคนเป็นสิ่งล่อฟ้าอย่างดี ขณะที่เครื่องประดับที่เป็นโลหะหรือโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นสื่อล่อฟ้า แต่จะทำให้ตัวคนได้รับบาดเจ็บจากการไหม้ของวัตถุนั้นได้ ดังนั้นไม่ควรสัมผัสกับวัตถุดังกล่าวโดยตรงขณะเกิดฟ้าคะนอง

การป้องกันฟ้าฝ่าสำหรับสิ่งก่อสร้าง ต้องมีการป้องกัน 2 ระบบ คือ • ระบบการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับภายนอก ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สิ่งก่อสร้างเกิดไฟไหม้ มีรูปแบบที่นิยมกัน 2 วิธี คือ วิธีของกรงฟาราเดย์ ( ใช้หลักล่อฟ้าแล้วต่อสายลงดิน ) และวิธีการใช้สารกัมมันตภาพรังสี ( ใช้จานล่อฟ้าซึ่งบรรจุสารกัมมันตภาพรังสี แล้วต่อสายลงดิน ) ทั้ง 2 วิธีต้องใช้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ ติดตั้ง • ระบบการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับภายใน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอยู่ภายในสิ่งก่อสร้างเสียหายหรือเกิดไฟไหม้ได้ เช่น การต่อสายดินสำหรับระบบไฟฟ้า ,การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก...ฯลฯ


Comentários


bottom of page