top of page
  • Writer's pictureLDA

ระยะเวลาการถอดแบบ คสล. และค้ำยัน

ระยะเวลาการถอดแบบ คสล. และค้ำยัน มีข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ระยะเวลาการถอดแบบ คสล. และค้ำยัน สำหรับโครงสร้างทั่วไปที่ไม่มีผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ให้ใช้เวลาขั้นต่ำของคอนกรีต ดังนี้

  1. แบบหล่อด้านข้าง ของ เสา, คาน, กำแพง, ฐานราก = 2 วัน

  2. แบบหล่อท้องพื้น = 14 วัน

  3. แบบหล่อท้องคาน = 21 วัน


การถอดไม้แบบและค้ำยันของโครงสร้างคอนกรีตออกแล้วดำเนินการใส่ค้ำยันกลับคืน ต้องมีการวางแผนไว้ก่อนและได้รับการอนุมัติจากวิศวกรแล้วเท่านั้น


ในขั้นตอนการค้ำยันกลับ โครงสร้างต้องไม่รับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่วิศวกรกำหนดให้ อนึ่งการค้ำยันกลับจะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดภายหลังจากการถอดแบบ คสล.และค้ำยันแล้ว

การค้ำยันกลับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างคอนกรีตที่เพิ่งถอดแบบสามารถรับน้ำหนักบรรทุก และ/หรือ ถ่ายน้ำหนักบรรทุกที่จะมีเพิ่มขึ้นให้ลงสู่โครงสร้างส่วนล่าง


ถอดแบบและค้ำยัน คสล.
ถอดแบบและค้ำยัน คสล.

Comments


bottom of page