top of page
  • Writer's pictureLDA

ระยะหุ้มคอนกรีตที่ถูกต้อง เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง

ระยะหุ้มของคอนกรีตที่ถูกต้อง เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารมีมาตรฐานเช่นใด ?


ระยะหุ้มของคอนกรีต หรือ Concrete Covering คือ ระยะหุ้มของคอนกรีตกับเหล็กเสริมที่มีระยะหุ้มที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดตามที่วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบไว้ และเพื่อกันไม่ให้เนื้อเหล็กเสริมได้สัมผัสกับอากาศหรือน้ำอยู่รอบโครงสร้างนั้นได้โดยตรง อันจะมีผลทำให้เหล็กเกิดสนิมจนส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง ทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่สั้นลง


ระยะหุ้มคอนกรีตเหล็กเสริมในประเทศไทย มีข้อกำหนดไว้ 2 มาตรฐาน ดังนี้


1. ระยะหุ้มคอนกรีตเหล็กเสริม ตามข้อกำหนดของทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) สำหรับงานเสาเข็ม ฐานราก คาน เสา มีดังนี้

1. ฐานรากและองค์อาคารส่วนสำคัญที่สัมผัสกับดินตลอดเวลา ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 7.5 ซ.ม.

2. คอนกรีตที่สัมผัสกับดินหรือถูกแดดถูกฝน

- เหล็กเส้นขนาดใหญ่กว่า 16 มม. ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 5 ซ.ม.

- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. หรือเล็กกว่า ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 4 ซ.ม.

3. คอนกรีตที่ไม่สัมผัสกับดินหรือไม่ถูกแดดถูกฝน

3.1. ในแผ่นพื้น ผนัง และตง

- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 44 มม. ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 4 ซ.ม.

- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. หรือเล็กกว่า ต้องมีระยะหุ้มน้อยสุด 2 ซ.ม.

3.2 ในคาน เหล็กเสริมหลักและเหล็กลูกตั้ง ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 3 ซ.ม.

3.3 ในเสา ทั้งแบบเหล็กปลอกเดียวและเหล็กปลอกเกลียว ต้องมีระยะหุ้มน้อยสุด 3.5 ซ.ม.

3.4 ในคอนกรีตเปลือกบางและพื้นแผ่นพับ

- สำหรับเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มม. ต้องมีระยะหุ้มน้อยสุด 2 ซ.ม.

- สำหรับเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. หรือเล็กกว่า ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 1.5 ซ.ม.

4. ให้เพิ่มความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กได้ตามความเหมาะสม เมื่ออยู่ในสภาวะรุนแรง หรือบรรยากาศที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน

5. กรณีใช้ร่วมกับมาตรฐานอื่น เช่น การป้องกันอัคคีภัย คอนกรีตหล่อสำเร็จ โครงสร้างเปลือกบาง ฯลฯ ให้ใช้ค่าที่มากกว่าเป็นเกณฑ์บังคับ


2. ระยะหุ้มคอนกรีตเหล็กเสริม ตามกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 60 พ.ศ. 2549


1. เสาสี่เหลี่ยมที่มีด้านแคบขนาด 30 ซ.ม. ขึ้นไป แต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 4 ซ.ม.

2. เสากลมหรือเสาตั้งแต่ห้าเหลี่ยมขึ้นไป ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซ.ม. ขึ้นไป ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 4 ซ.ม.

3. คานและโครงสร้างข้อหมุนคอนกรีต ขนาดกว้างตั้งแต่ 30 ซ.ม. ขึ้นไป ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 4 ซ.ม.

4. พื้นหนาไม่น้อยกว่า 11.5 ซ.ม. ต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตน้อยสุด 2 ซ.ม.


การทำให้ระยะหุ้มคอนกรีตได้ขนาดตามต้องการ ผู้รับเหมาจะใช้ลูกปูนคอนกรีตรองเหล็กเสริมไม่ให้ติดกับแบบหล่อระหว่างเทคอนกรีต


การรองเหล็กเสริมด้วยลูกปูนเพื่อให้ได้ระยะหุ้มที่ต้องการ
การรองเหล็กเสริมด้วยลูกปูนเพื่อให้ได้ระยะหุ้มที่ต้องการ

การติดลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในแบบหล่อคาน คสล.
การติดลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในแบบหล่อคาน คสล.


การทำลูกปูนหนุนคอนกรีต
การทำลูกปูนหนุนคอนกรีต

อย่าลืมใส่ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้ง เพื่อให้ระยะหุ้มเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทีดี

Comments


bottom of page